Skip til hoved indholdet
  Hjem Pædagogik

Pædagogik

Pædagogisk grundlag og læreplan.

Sådan arbejder vi med:

I Magdabørnehaven arbejder vi ud fra et børnesyn, der tager afsæt i vigtigheden af at se det enkelte barns ressourcer og potentialer.

På det grundlag opbygges den positive fortælling om barnet og dets betydning for fællesskabet.

Alle børn har ret til at være en del af et fællesskab, hvor de oplever sig selv som værdifulde - både for sig selv og andre.

Personalet møder det enkelte barn som et betydningsfuldt og meningsskabende menneske.

Her er fokus på trygge og anerkendende relationer, som er grundlag for al leg, læring, udvikling og trivsel.

Der tages udgangspunkt i barnets her-og-nu oplevelser, samt i det pædagogiske personales kendskab til det enkelte barns baggrund, relationer og personlighed.

Ud fra et dannelsesperspektiv er det vigtigt, at det enkelte barn har en oplevelse af at have en demokratisk stemme, så derfor er vores børn aktive medskabere af eget liv og læring.

Legen har en værdi i sig selv og er en gennemgående del af at gå i Magdabørnehaven.

Vi forstår læring bredt, og læring sker f.eks. gennem leg, relationer, planlagte aktiviteter og udforskning af naturen, og ved at blive udfordret.

Leg, dannelse og læring sker i børnefællesskaber, som det pædagogiske personale sætter rammerne for.

Vi ser legen som noget sjovt, noget alvorligt, noget børnene gør, fordi de ikke kan lade være, noget udfordrende, en kontekst hvor barnet lærer hvem det er i samspil med andre, en arena hvor gode ideer blandt kammerater opstår og udvikler sig, og noget rart.

Legen er hvor barnet og børnegruppen oplever sig opslugt – uden fornemmelse for tid og sted, noget man gør sammen med andre eller alene, et fantasiunivers uden grænser, noget spændende og farligt, og en arena hvor børnedemokratiet udspiller sig i forhandling.

Legen er også udtryk for hvad børnene er optaget af, og hvordan de ser omverden og hinanden.

Vi har fokus på legen i vores planlægning, i vores legemiljøer, i vores tolerance for ”legelarm”, i voksen- og børneinteraktioner, og i vores tilgang til selvhjulpenhed. Legen foregår således hele dagen, ind og ud af forskellige typer leg og kontekster, i kortere og længere forløb.

Uden for legen har vi de styrede aktiviteter. Her har pædagogen styringen, og tilrettelægger aktiviteten ud fra et på forhånd fastlagt læringsmål der gerne tager udgangspunkt i netop det tema vi kører på det respektive tidspunkt.

Børnene har mulighed for fordybelse i forskellige lege og vi hjælper med at understøtte dette, ved at gå foran ved siden af og bagved.

De fysiske læringsmiljøer skal invitere til leg så børnene ved hvad og hvordan legeredskaberne kan understøtte legen.

Vi arbejder løbende med at sikre at vores fysiske rammer indbyder til leg, der fanger og motiverer børnene til at udforske og udfordre dem selv i legen.

Vi skaber plads til både stille og vilde lege, og sikrer, at det sker på en hensigtsmæssig måde for alle.

Vi arbejder med legezoner. Legezoner er områder, der indrettes, så det er tydelig for børnene hvilken leg, der bliver indbudt til.

Det kan f.eks. være borde med legoplader, kasser med LEGO, og billeder til inspiration.

På samme måde bruger vi også vores store legepladser til at skabe rum for mange forskellige aktiviteter.

Vi har rig mulighed for at udforske naturen, både ved at observere og tale om de tydelige ting som bladene, der kommer frem og falder af træerne, men der er også gode hjørner hvis man vil grave efter regnorme og andre små dyr.

Vores sanser kommer i spil, når vi sidder med bare tæer i sandkassen, når vi mærker græsset kilde under tæerne, og når vi undersøger hvor våde man egentlig kan blive i sådan en vandpyt.

I Magdabørnehaven har vi samarbejde med flere af byens skoler. I overgangsarbejdet tager vi afsæt i Høje-Taastrup Kommunens overgangsmateriale ”Jeg i fællesskabet”, som skaber forbindelse imellem børnehave og SFO/Skole.

Hvert barn år deres eget ark, hvor børnegruppen har valgt deres bedte lege, deres ynglings sange osv.

Dette tages med i SFO`en så der kan tages afsæt i det børnegruppen allerede er kendt med og som de rigtig godt kan lide.

Personalet, med tilladelse fra forældre, overleverer mundtligt en kort beskrivelse af hvert barn.

Hvem kan de godt lide at lege med, hvad kan de særligt lide at lave osv.

De børn hvor der har været eksterne samarbejdspartnere, afholdes der det vi kalder ”rundbordssamtaler” hvor SFO, skole, os, ekstern samarbejdspartner og forældre deltager for at give den bedste beskrivelse af barnets kompetencer og udviklingspunkter. 

De seks læreplans temaer er:

 • Alsidig personlig udvikling

  Omhandler barnets udvidelse af erfaringsverden og deltagelsesmuligheder.
  Alle børn har som udgangspunkt lysten til engagerer sig, og gåpåmod. Vi opmuntrer og guider i den rigtige retning så vores børn får en masse succes. Dette gør vi blandt andet ved at bruge zonen for nærmeste udvikling. På den måde får vi nogle børn der bliver kompetente og livsduelige.
 • Social udvikling

  Omhandler udvikling af sociale handlemuligheder og deltagelsesformer. Dette foregår i sociale fællesskaber, hvor børnene er betydningsfulde. Her drager de erfaringer med sig selv, øver indflydelse og værdsætter forskellighed. På denne måde udvikler børn empati og sociale relationer.
  Alle børn er værdifulde for fællesskabet her i Magdabørnehaven. Det at have empati, kunne aflæse andre og kunne sige til og fra, er en stor del af dette arbejde. Når der leges, bliver det tydeligt, hvor stor betydning leg har for den sociale læring. Her øver de sig i fx i at sige til og fra, i konfliktløsning og forhandling.
 • Kommunikation og sprog

  Børn tilegner og udvikler kommunikation og sprog i de nære relationer. I børnehaven arbejder vi med tematisk arbejde for derigennem at kommer hele vejen omkring emner og derigennem skaber de bedste betingelser for at børnene tilegner sig sproglige kompetencer.

 • Krop, sanser og bevægelse

  Børn lærer gennem kroppen. De skal støttes til at bruge den. Den skal udfordres og der skal eksperimenteres og mærkes. Dette er grundlæggende for fysisk og psykisk trivsel.
  I Magdabørnehaven har vi en stor legeplads med gode muligheder for fysisk aktivitet. Vi understøtter barnet i at opleve succes i at kunne selv og fejre det gerne når nye færdigheder opnås. 
 • Natur, udeliv og science

  Naturoplevelser har en følelsesmæssig, kropslig, social og kognitiv effekt. Der er rig mulighed for at eksperimentere, udfordre nysgerrigheden og naturoplevelser er det første møde med naturvidenskaben.
  I Magdabørnehaven er vi meget optaget af udelivet og ønsker at alle børn får en naturviden med sig videre i livet.

 • Kultur, æstetik og fællesskab 

  Omhandler kraften til at skabe og være kunstnerisk. Gennem dette udvikles sanser og følelser. Børnene tilegner sig kulturelle værdier og forståelse for deres omverden. Dette understøttes også igennem det tematiske pædagogiske arbejde. Her undersøges temaet i alle kanter og sammen med børnene udfolder vi emnet kreativt.

Magdabørnehaven
Magdavænget 2
2630 Taastrup

Telefon: 43 35 32 00

Leder: Yvonne Christiansen
e-mail: Yvonnech@htk.dk

Mandag til torsdag:
Kl. 6.30 -17.00

Fredag:
Kl. 6.30 - 16.30

Lukkedage